Meby

Om Oss

Meby Behandlingshem

Vad är Meby Behandlingshem?

Målgrupp

Kategorier

Pojkar och Flickor 15-20 år med psykosocial problematik i form av:

Målgruppen är flickor och pojkar mellan 15 och 20 år med psykosocial problematik i form av anpassningsproblematik i kombination med missbruk.

Ungdomarna är placerade med stöd av SoL eller LVU.

Primärt för många av ungdomarna är att de behöver få hjälp med psykiatriska symptom samt att bryta drogmissbruk och stärka sin självkänsla för att förändra en negativ självbild och identitet som avvikande, skapa fungerande familjerelationer samt skaffa och bibehålla fungerande positiva sysselsättningar.

Vi tar inte emot diagnosticerat psykotiska ungdomar eftersom vi inte anser att vi kan tillgodose deras behov av en starkt individcentrerad och icke-konfrontativ miljö.

Hur tänker vi om ungdomarnas svårigheter?

Vi ser på människor som olika sårbara från ett biologiskt och ärftligt perspektiv såväl som utifrån erfarenheter gjorda under uppväxten.

Sårbarheten samverkar också med yttre faktorer i den miljö och sociala sammanhang individen befinner sig i.

Psykisk ohälsa och antisociala beteenden ser vi som uttryck och ett personligt sätt att hantera sin sårbarhet när påfrestningar i livet blivit för stora.

Bärande relationer och en trygg miljö

Vi anser att relationen mellan behandlare och ungdom kvalitetsmärker innehållet i behandlingen. Relationen mellan behandlare och ungdom är läkande genom behandlarens respekt, intresse, empati och personliga bemötande.

Vi ser det är inte som behandlarens uppgift att förändra klienten, utan att skapa en sådan miljö att klienten kan och vågar förändras.

Vilka metoder använder vi?

Vi utgår från att hela institutionen, allt vi gör och hur vi gör det påverkar ungdomarnas mående, attityder och förhållningssätt till sig själva och till omgivningen.

Vi skapar därför en tydlig och gemensam vardagsstruktur med ungdomarna där vi strävar efter kontinuitet och kvalitet på sömn, sysselsättning, särskilda behandlingsinsatser, relationer, motion och måltider.

Särskilda behandlingsinsatser

Natursköna Södermanland

Meby behandlingshem avd. Båvensnäs ligger lantligt och sjönära i hjärtat av natursköna Södermanland i Flens kommun.